Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

Avgifter renhållning

Fastighetsägare och tomträttsinnehavare inom kommunen är skyldiga att anmäla hämtning av avfall till Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxan har reviderats och ny gäller från 2017-01-01, länk till taxan finns längre ner på sidan. Förändringar inom avfallsområdet har inneburit ändrade förutsättningar för utformning av avfallstaxan och kostnaderna för hantering och behandling av avfall har ökat, bland annat beroende på nya skatter, högre miljökrav och nya tjänster.

Avgifterna är uppdelade på en rörlig kostnad och en fast grundavgift. Grundavgiften varierar beroende på vilken typ av fastighet du bor i. Den rörliga avgiften beror bland annat på hur ofta och hur mycket avfall som hämtas. Genom att minska på avfallsmängden kan du alltså sänka dina kostnader.

Villa

Villor räknas till kategorin ”småhus” – det vill säga hushåll som är permanentbostäder, och som har en egen faktura. De får elavfallshämtning två gånger per år och tömning av röd box tre gånger per år. Grundavgiften är 780 kronor per år. 
För mer detaljerad information, läs renhållningstaxan (se länk nedan).

Avfallstaxa för småhus är en publik version av taxan för småhus.

Lägenheter och radhus

Lägenheter och radhus räknas till kategorin ”flerbostadshus”, alltså hus med fler än två hushåll som har gemensam faktura samt gemensam hämtplats. De får elavfallshämtning 12 gånger per år.
Grundavgiften är 530 kronor per hushåll.
För mer detaljerad information, läs renhållningstaxan (se länk nedan). 

Fritidshus

Den årliga grundavgiften för sophämtningen är 530 kronor per år. För mer detaljerad information, läs renhållningstaxan (se länk nedan).  
 
Avfall hämtas från fritidshus från 1 maj – 30 september.