Avfall för dej som har företag

Du som är företagare behöver tänka på frågor som handlar om avfall. Här finner du mer information om de lagar och regler som du som företagare behöver följa.

Vad är avfall?

Avfall är alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med, vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallskategorier och avfallsslag finns angivna i särskilda förteckningar i bilaga 1 och 2 till avfallsförordningen (se dokumenten nedan).

Abonnemang för företag

 Sigtuna Vatten & Renhållning har monopol inom Sigtuna kommun att ta hand om hushållsavfallet, beställ abonnemang.

Brista återvinningscentral

Företag kan lämna begränsad mängd sorterat avfall på Brista mot avgift, ansök om företagskort.

Följande ingår inte i företagsavtal att lämna på Brista; Farligt avfall inklusive vattenbaserad färg, större mängder grov- eller byggavfall, elavfall som inte ingår i El-kretsens åtagande, däck samt tryckimpregnerat trä.

Avfall som inte ingår i företagsavtalet kan lämnas på en annan återvinningsanläggning, till exempel Hagby eller Högbytorp. Alternativt kontakta en avfallsentreprenör för hämtning.

Kör du med tjänstebil privat till Brista måste du ansöka om grönt kort.

Så här ska avfall tas omhand

Enligt EU:s avfallshierarki bör avfall så långt det är möjligt tas omhand enligt följande turordning där det översta behandlingsalternativet bör övervägas i första hand:

 1. Återanvändning
 2. Materialåtervinning
 3. Förbränning, kompostering, rötning
 4. Deponering

Verksamhetsutövaren är själv skyldig att ombesörja avfallshanteringen. Endast det avfall som är hushållsliknande hämtas av kommunens renhållningsentreprenör. 

Hantering av farligt avfall

Allt fast eller flytande avfall som kan skada människor, djur och miljö räknas som farligt avfall.

I många verksamheter uppstår det avfall som är farligt för hälsan och miljön. Det är företagets/verksamhetens ansvar att se till att detta avfall tas om hand på rätt och godkänt sätt så att det inte skadar hälsa eller miljö. Läs mer om avfall i länkarna nedan.

Farligt avfall ska alltid förvaras så att eventuellt spill eller läckage inte förorenar mark och vatten eller når spill- och dagvattenledningar. Stora mängder farligt avfall ska därför vara invallade, t ex med ett plåtkar, så att skador på miljön vid läckage eller olyckor minimeras. OBS! Tänk på att avfettningsmedel inte får hamna i oljeavskiljaren eftersom oljan då kan passera avskiljaren.

När du hanterar farligt avfall måste du ha rätt kunskaper. Risker för människor och miljö ska förebyggas. Några av de viktigaste kraven vid hantering av farligt avfall är följande:

 • Du får inte minska mängden eller volymen avfall genom att till exempel driva av lösningsmedel, pressa oljefilter eller separera olje- och vattenfas genom att hälla spillolja i en oljeavskiljare.
 •  Farligt avfall ska förvaras så att människor inte kan komma i kontakt med avfallet eller så att det riskerar att förorena vatten eller mark. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.
 •  Normalt bör du transportera bort avfallet minst en gång per år. Du får inte lagra på dig onödigt stora mängder avfall.
 • Avfallsbehållare eller andra förvaringskärl ska vara tydligt märkta med innehåll.
 • Det är naturligtvis också förbjudet att elda farligt avfall.

 Producentens ansvar

Producentansvaret omfattar alla företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackade varor, alternativt förpackningar. Detta gäller för alla förpackningar – såväl konsument- som transport- och industriförpackningar.

Producenten ska se till att (de fem ansvarsområdena):

 • Det finns lämpliga insamlingssystem
 • Förbrukarna informeras
 • Förpackningarna återvinns
 • Naturvårdsverket får rapportering
 • Samråd sker med kommunen

En producent måste ansvara för producentansvaret. Detta kan ske på någon av dessa sätt:

 •  Har ett eget system som uppfyller de fem ansvarsområdena
 • Vara anslutna till REPA
 • Försäkra sig om att ens leverantörer sköter producent-
    ansvaret.

REPA har till uppgift att erbjuda företag en möjlighet att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar. Företag ansluter sig till REPA och betalar förpackningsavgifter, som finansierar insamlingen och återvinningen av förpackningar (se extern länk).
Naturvårdsverket har sammanställt återvinningskraven samt återvinningsnivåerna för förpackningar (se vidare extern länk).

Transporter av avfall

För att transportera avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. Avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd. Tillstånd krävs dock inte för transport av material till återanvändning som inte är farligt avfall.

Tillstånd och anmälningar som gäller transport av avfall administreras av länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt huvudsäte eller huvudsakliga verksamhet.

Kontakta länsstyrelsen för att ta reda på mer om vad som gäller för transporter av avfall av olika slag.