Lagar och regler

SIVABs verksamhet styrs av ett antal lagar, regler och bestämmelser.

 Avfall

Hanteringen av kommunens avfall är en viktig framtidsfråga för miljön. Nya miljö- och samhällskrav kräver nya lösningar för avfallshanteringen. Sigtuna kommun är en ekokommun och vill ytterligare förstärka inriktningen mot en hållbar utveckling genom en förbättrad avfallshantering. Arbetet utförs bland annat med hjälp av de kommunala styrdokumenten:

  • avfallsplan
  • renhållningsordning
  • renhållningstaxa

 Du hittar mer information om de olika styrdokumenten och gällande lagtexter längre ner.

Avfallsplan

Riksdagen beslutade 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner, vilket idag är inskrivet i Miljöbalken. Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifterna för hur avfallshanteringen ska gå till kommunens s.k. renhållningsordning Avfallsplanen är en del av renhållningsordningen och antas av Kommunfullmäktige.

Syftet med Sigtuna kommuns avfallsplan är att:

  • Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen.
  •  Ange mål och strategier för minskning av avfallet och ökad återvinning.
  • Långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. 

Renhållningsordningen

I varje kommun måste det finnas en renhållningsordning.En renhållningsordning är lokala föreskrifter och bestämmelser om hur kommunen ska hantera avfall. Det är ett verktyg för att styra hanteringen av avfall.  Exempelvis kan fastighetsinnehavare och verksamheter se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på dem.

Renhållningsordningen är ett komplement till gällande lagstiftning på området. Du kan ta del av renhållningsordningen via länken längst ner på sidan. Du hittar även länkar till gällande lagtexter där.

Vatten och avlopp

Lagen om allmänna vattentjänster styr och reglerar verksamheten, länk till lagen finns längre ner..

Lokalt inom vår kommun gäller "Allmänna bestämmelser för brukande av Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" som förkortat kallas ABVA. Den reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av VA-installationer, vattenmätare, vad man kan förvänta sig av dricksvattnet och vad man inte får släppa ut i avloppet. Kort sagt, ABVA reglerar huvudmannens och abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

ABVA kan beställas från kundtjänst alternativt laddas ner som pdf-fil, se länk längre ner