Sommarhämtning av matavfall varje vecka mellan vecka 24 - 34.

Sigtuna Stadsängar

Pågående

I det nya området Sigtuna Stadsängar har utbyggnaden av det kommunala VA-nätet (med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar) startat. Utbyggnaden av VA-ledningarna kommer att ske i flera etapper och samordnas med utbyggnad av gator inom området.

En del av de byggherrar som ska bygga inom området har påbörjat sina markarbeten. 

I samband med att arbeten startades i området flyttades återvinningsstationen till andra sidan Ragvaldsbovägen. En ny återvinningsstation kommer att finnas inom Sigtuna Stadsängar när utbyggnaden har kommit längre.

I dagsläget (april 2017) pågår två kommunala utbyggnadsetapper:

  • Etapp 0 utförs i kommunal regi och syftar till att dra fram VA-ledningar längs med Ragvaldsbovägen upp mot exploateringsområdet. Denna etapp beräknas vara klar till sommaren 2017.
  • Etapp 1.1 utförs av NCC och beräknas vara klar i januari 2018. I etappen ingår fortsättningen av framdragning av VA-ledningar till området samt gator och VA i en första del av utbyggnadsområdet.

Mer information om exploateringsområdet finns på exploateringsbolagets hemsida.