Sigtuna Stadsängar

Pågående

I det nya området Sigtuna Stadsängar har utbyggnaden av det kommunala VA-nätet (med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar) startat.

Utbyggnaden VA-ledningarna kommer att ske i flera etapper och samordnas med utbyggnad av gator inom området.

I samband med att arbeten startades i området flyttades återvinningsstationen till andra sidan Ragvaldsbovägen. En ny återvinningsstation kommer att finnas inom Sigtuna Stadsängar när utbyggnaden har kommit längre.

I dagsläget (april 2017) pågår två utbyggnadsetapper:

  • Etapp 0 utförs i kommunal regi och syftar till att dra fram VA-ledningar längs med Ragvaldsbovägen upp till exploateringsområdet. Denna etapp beräknas vara klar till sommaren 2017.
  • Etapp 1.1 utförs av NCC och beräknas vara klar i januari 2018.

Mer information om exploateringsområdet finns på exploateringsbolagets hemsida.