Avfallsplan 2016-2020

  • Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen.
  • Ange mål och aktiviteter för minskning av avfallet och ökad återvinning.
  • Långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.

 Utifrån nuläget inom avfallshanteringen i kommunen, regionala och nationella miljökvalitetsmål samt EU:s avfallshierarki har mål och åtgärder för avfallshanteringen arbetats fram. Syftet med målen är att flytta avfallet uppåt i EU:s avfallshierarki för att minska mängden avfall som uppstår och att omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö och resurshushållningssynpunkt.

 Avfallsplanen innehåller tre målområden med tre effektmål för varje område. För varje effektmål finns ett mätbart mål. För varje målområde anges aktiviteter som visar hur kommunen ska agera för att bidra till att målen nås. Uppföljning av avfallsplanens mål kommer att ske årligen i samband med bokslut och verksamhetsberättelse samt i samband med översyn av avfallsplanen år 2020.

Avfallsplan med bilagor finns nedan och behöver du hjälp med utskrift -  kontakta oss.