Föreskrifter för avfallshantering

 För kommunens avfallshantering gäller; 

  • miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927),
  • föreskrifter om avfallshantering i förordningar beslutade med stöd av miljöbalken,
  • avfallstaxa för Sigtuna kommun,
  • dessa föreskrifter om avfallshantering.