Slam och latrin

Utanför tätorten i Sigtuna kommun saknas oftast allmänt vatten och avlopp. I dessa områden måste fastighetsägaren ordna en egen avloppsanläggning.

Att tänka på vid slamtömning

Du måste hålla slamavskiljare och slutna tankar lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank får inte övertäckas. Du som fastighetsägare är skyldig att märka ut slamavskiljare/tank samt se till att de är åtkomliga utan verktyg.

För brunn eller tank som inte blir tömd på grund av att märkning saknas, debiteras bomkörnings-avgift.

Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 25 meter om inte särskilda skäl föreligger. Diameter på betonglock får inte överstiga 60 centimeter.
Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov, dock minst en gång per år.

Är du fastighetsägare som har överdimensionerad slamavskiljare? Då kan den årliga slamtömningsintervallen förlängas till vartannat år efter särskild prövning av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Blanketten för slamdispens finns som en länk längst ner på sidan.

Vid anslutning till gemensam anläggning/reningsverk så ansvarar fastighetsägaren för slut-tömning, detta sker inte automatiskt. Avtal gällande tömningsfrekvens måste också avslutas av Er.

Latrinkompost

I en latrinkompost komposterar du själv toalettavfallet från utedasset eller från torrtoaletten. Du tömmer avfallet i latrinkomposten för kompostering av avfallet till mull. Har du en urinseparerande/urinsorterande toalett ska både det fasta avfallet och urinen komposteras i komposten.

Läs även mer om latrinkompostering under länken nedan.

Latrinkompostens grundkrav

En latrinkompost kan köpas i handeln. Även andra behållare eller kärl, som efter omarbetning uppfyller nedanstående grundvolymkrav, kan godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan även bygga/anordna en kompost själv utifrån nedanstående grundkrav. Anordnar du en kompostanläggning av betongringar, finns de att köpa både med och utan botten. 

Latrinkomposten ska uppfylla följande grundkrav:

  • Vara utförd i tåligt material (undvik impregnerat virke)
  • Vara ventilerad (ventilationen ska förses med insektsnät)
  • Vara tät så att fåglar, råttor eller flugor ej kan ta sig in eller att läckage uppstår
  • Bestå av två behållare eller vara tvådelad. Är den tvådelad ska även skiljeväggen vara tät.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälan samt för kontroll och tillsyn. Läs mer om taxor under länken nedan.