Töm poolen på ett miljöriktigt sätt

Vi får ofta frågan om hur man tömmer mindre bassänger och pooler på bästa sätt. Svaret är att man i huvudsak har två möjligheter:

  • Att leda ut det på tomten så att det filtreras ner i marken eller
  • Att leda det till närmaste dagvattenbrunn.

En viktig sak att tänka på är att pool-och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta en kemikalie som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör. När vattnet är avklorerat kan ett alternativ alltså vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn. Kontakta oss om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall. Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens dusch, badkar eller motsvarande. Poolvatten är betydligt renare än spillvattnet som leds till Käppalaverket. Om poolvatten hamnar i spillvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

 

Att fylla poolen

Planera din fyllning, för det tar tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med ungefär två kubikmeter per timme.

Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. På så sätt riskerar inte eventuellt förorenat vatten att hamna i dricksvattennätet.