Dagvatten

Dagvatten är avrinnande regn-och smältvatten inom tätorterna. 

Då mark bebyggs med hus och vägar mm ändras regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden. Det kan inte längre infiltrera i mark och bilda grundvatten utan rinner snabbt bort i form av dagvatten till diken och dagvattenbrunnar, vidare till sjöar och vattendrag.

I kommunen finns ett flertal utsläppspunkter. Den största delen av Märstas och Rosersbergs tätorter avvattnas till Märsta ån och Steningeviken i Mälaren. Sigtuna stads dagvatten avleds till största delen i ledningar ut i Mälaren. Dagvatten för med sig de föroreningar som samlas på trafikytor, tätorts- och industriområden exempelvis tungmetaller, förslitningsprodukter, beläggningsmaterial, olja och näringsämnen. Vattendrag och sjöar dit dagvattnet avleds blir överbelastade vilket kan medföra algblomning, igenväxning, syrefattiga bottnar samt förgiftning av vattenlevande växter och djur. Samtidigt påverkas vattenbalansen i områden varifrån regnvatten avleds vilket vid minskad infiltration kan medföra skador på vegetationen och orsaka skador på byggnader när grundvattennivån sänks.

Dagvattenledningsnätet i kommunen är ungefär 120 km långt och dessutom finns en dagvattentunnel som är knappt 4 km. Allt dagvatten rinner med självfall. Diken finns också. Vi har ungefär 10 stycken dagvattenanläggningar i kommunen för fördröjning och sedimentering av föroreningar. I och med det ökande miljömedvetandet har man delvis fått en ny syn på dagvattenhanteringen. Detta innebär att man numera strävar efter att bromsa upp dagvattnet och ta hand om det inne på fastigheten, så kallat lokalt omhändertagande. Regnet som faller på marken har ju innan bebyggelsen tillkom till stor del infiltrerats ned i marken på plats. Detta vill vi nu återskapa i möjligaste mån.

Vid all nybyggnation i kommunen prövas möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten. Stadsbyggnadskontoret ställer numera oftast krav på att minst en del av dagvattnet ska hållas kvar inom nybyggda områden.

Dagvattensamverkan

Sigtuna har tillsammans med fem grannkommuner gått samman i Oxunda vattensamverkan. De övriga kommunerna är Järfälla, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Syftet är att hålla sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde friska. Avrinningsområdet breder ut sig i de fem kommunerna och vattnet rinner slutligen ut i Mälaren, alldeles i närheten av Görvälns vattenverk som producerar regionens dricksvatten. Se länk längre ner.

Stora skyfall

Varje år drabbas flera svenska städer av intensiva skyfall. Läs mer om detta i brochyr nedan