Vattenkvalitén

Myndighet

Livsmedelverket är den myndighet som sätter gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav. Länk till Livsmedelsverket finns längst ner på sidan.

Kontroll av dricksvattnet

Vattenkvaliteten provas regelbundet enligt ett omfattande provtagningsprogram. Vattenprover tas från råvattnet Mälaren, i Görvälnverket, vattentornen och hos ett antal konsumenter. Proverna analyseras i Görvälnverkets laboratorium. På Norrvattens webbsida  finns analysresultat att läsa. Vattenprov kan även tas vid klagomål på dricksvattnet för att kontrollera vattenkvalitén. Det går bra för dig som konsument att ringa till Norrvattens laboratorium för att få specialistsvar om dricksvattnet.

Vattnets kemiska egenskaper

Dricksvattnet är medelhårt på gränsen till mjuk (6 dH). Vid tvättmedels- eller diskmedelsdosering ska man dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat. Dricksattnet är saltfattigt och svagt basiskt. Bakteriehalterna är låga i förhållande till gränsvärdena. Klorhalten (bunden klor) är likaså mycket låg. Fluoridhalten är mycket låg varför den har en mycket begränsad kariesförebyggande verkan.

Varmvatten

Kom ihåg att varmvatten inte skall drickas eller användas till matlagning. Varmvatten räknas inte som ett livsmedel, då det bl a kan lösa ut metaller under tiden det står i ledningarna.