Project Description

Sigtuna Stadsängar

I det nya området Sigtuna Stadsängar har utbyggnaden av det kommunala VA-nätet (med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar) startat. Utbyggnaden av VA-ledningarna kommer att ske i flera etapper och samordnas med utbyggnad av gator inom området. Arbete med byggnation av ny cirkulationsplats i anslutning till området har startats. En del av de byggherrar som ska bygga inom området har också påbörjat sina arbeten.

I samband med att arbeten startades i området flyttades återvinningsstationen till andra sidan Ragvaldsbovägen. En ny återvinningsstation kommer att finnas inom Sigtuna Stadsängar när utbyggnaden har kommit längre.

Mer information om exploateringsområdet finns på exploateringsbolagets samt Sigtuna kommuns hemsida.