Driftinformation

Planerade och pågående arbeten

Nedan hittar du de arbeten vi på Sigtuna Vatten och Renhållning planerar eller utför.

Med start vecka 14 planeras VA-arbeten längs Sågvägen i Rosersberg. Läs mer i Info om VA-arbeten Sågvägen.

Driftstörningar

Eventuella driftstörningar som uppstår i vatten- eller avloppsförsörjningen redovisas nedan.

Vanliga frågor om vatten

Spola minst 15 min på flera tappställen (Kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Töm bassängen/poolen på bästa sätt genom att antingen:

  • leda ut det på tomten så att det filtreras ner i marken eller
  • leda det till närmaste dagvattenbrunn

En viktig sak att tänka på är att pool-och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta en kemikalie som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

När vattnet är avklorerat kan ett alternativ alltså vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn. Kontakta oss om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall.

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvatten är betydligt renare än spillvattnet som leds till Käppalaverket. Om poolvatten hamnar i spillvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

Käppalaverket

Ägarbyte ska alltid anmälas på blankett. Gör så här:

  1. Ladda ner, blankett nedan
  2. Fyll i bankett
  3. Skriv ut blankett
  4. Skriv under och skanna blankett
  5. Maila blankett till kundtjänst. Se e-postadressen längst ned på sidan.

Anmälan om ägarbyte avseende VA-abonnemang

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.