FARLIGT AVFALL

Farligt avfall är avfall som är farligt för människa och/eller miljö, till exempel färg-, lack- och limrester, nagellack, lösnings- och rengöringsmedel, batterier och diverse kemikalier. Detta får aldrig läggas i soppåsen, hällas i avloppet eller slängas ute i naturen.

Exempel på farligt avfall

  • Kvicksilver och tungmetaller: batterier, barometrar, lysrör, kvicksilvertermometrar, termostater, gamla brandvarnare och dörrklockor.
  • Lösningsmedel: lack- färg- och limrester, avfettningsmedel, lacknafta, fläckborttagningsmedel, aceton och nagellack.
  • Surt eller basiskt avfall: starka syror (salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, ättiksyra med mera), lut och målartvätt, kaustiksoda.
  • Starka rengöringsmedel: koncentrerade rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, ugnsrengöringsmedel och ammoniak.
  • Olja mm: spillolja (t ex från oljebyte i bilen, båten eller gräsklipparen), smörjolja, oljefilter, slam från oljeavskiljare, bensin, diesel, fotogen, hydraulolja, vissa avfettnings- och rengöringsmedel, metanol, etanol (E85), glykol, tändvätska och lampolja.
  • Bekämpningsmedel: mot ogräs och mögel, råttgift och träimpregneringsmedel.
  • Fotokemikalier: fixermedel och framkallningsvätska. Fotokemikalier kan innehålla både lösningsmedel och tungmetaller.
  • Brandsläckare

Läkemedel

Läkemedel kan innehålla skadliga ämnen för naturen och får inte spolas ner i toaletten eller slängas i soppåsen. Lämna det kostnadsfritt på apoteken, med undantag för cytotoxiska läkemedel som klassas som farligt avfall. Dessa lämnar du kostnadsfritt på Brista Återvinningscentral. Kanyler ska lämnas på apoteken.

Lämna ditt farliga avfall på en miljöstation

En miljöstation består av en låsbar container som är särskilt inredd för att förvara farligt avfall. Miljöstationerna är låsta och nyckel finns att hämta på den närliggande bensinstationen.

Ställ aldrig farligt avfall utanför miljöstationen. Lämna farligt avfall vid miljöstationen endast när bensinstationen öppen. Eftersom platsen för förvaring är begränsad kan endast hushållens farliga avfall tas emot.

En miljöstation för inlämning av Farligt avfall finns på Brista återvinningscentral. Du kan även beställa tömning av din röda box eller lämna in ditt farliga avfall hos miljöbilen på någon av våra Återvinningshelger.

Tänk på!

Det är vi konsumenter som styr vad som produceras. Det bästa sättet att minska skadeverkningen är att handla produkter som inte innehåller farligt avfall. Titta efter miljömärkning eller fråga i din butik.

Vanliga frågor om avfall

Om soporna inte är hämtade, avvakta ett dygn och kontakta sedan kundtjänst.

Soporna hämtas mellan 06 och 22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 06 och 22 vardagar varannan vecka.

Sopkärl ska placeras med handtaget åt samma håll som sopbilen lämnade det. Vi har olika sopbilar i olika delar av kommunen, så variationer förekommer.

Placera kärlet max 1,5 m från där bilen kan stanna. Se även till att det inte finns något hinder närmre än 1 m bakom kärlet och att det ska vara en fri höjd på 4 m där kärlet placeras. Har du både matavfall och hushållsavfall ska dessa kärl placeras med minst 75 cm mellanrum.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar hos närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, läs mer i respektive avsnitt

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avfallsavgifterna här.