Dagvatten

Dagvatten är avrinnande regn- och smältvatten inom tätorterna. Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten & Renhållning är en del av Oxunda Vattensamverkan, vars dagvattenpolicy tillämpas i kommunen.

Då mark bebyggs med hus och vägar m.m. ändras regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden. Det kan inte längre infiltrera i mark och bilda grundvatten, utan rinner snabbt bort i form av dagvatten till diken och dagvattenbrunnar innan det rinner vidare till sjöar och vattendrag.

Dagvattnet för med sig de föroreningar som samlas på trafikytor, tätorts- och industriområden (exempelvis tungmetaller, olja och näringsämnen). Vattendrag och sjöar dit dagvattnet avleds blir överbelastade, vilket kan medföra algblomning, igenväxning, syrefattiga bottnar samt förgiftning av vattenlevande växter och djur. Samtidigt påverkas vattenbalansen i områden varifrån regnvatten avleds, vilket vid minskad infiltration kan medföra skador på vegetation och byggnader när grundvattennivån sänks.

För att kompensera för de hårdgjorda ytorna och försöka återskapa vattnets väg behöver dagvatten renas, fördröjas och om möjligt infiltreras. Så kallat lokalt omhändertagande eftersträvas vid all nybyggnation, vilket innebär att hanteringen sker inne på fastigheten. De krav på dagvattenhanteringen som tillämpas i kommunen återfinns bland dokumenten nedan.

Dagvattenledningsnätet i kommunen är ungefär 120 km långt och utöver detta finns en dagvattentunnel som är närmare 4 km samt en mängd diken. Allt dagvatten rinner med självfall. Vi har drygt 20 dagvattenanläggningar för fördröjning och sedimentering av föroreningar.

Visste du att mycket av det vatten som rinner ner i en gallerbrunn helt orenat når sjöar och vattendrag?

I tätbefolkade områden är dagvatten en av de främsta påverkanskällorna på våra vatten. Med dagvatten menas det regn- och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken. Dagvatten leds via brunnar och tar med sig miljögifter och näringsämnen rakt ut i våra sjöar och vattendrag vilket påverkar våra vatten negativt. Edsviken och Oxunda vattensamverkan har tillsammans tagit fram en informationsfilm, “Många bäckar små”, där du kan lära dig mer om hur vi tillsammans kan minska den påverkan som kommer från dagvatten.

Tillsammans värnar vi våra vatten!

Ytterligare en film som handlar om dagvattnets väg genom Oxunda avrinningsområde finns också här nedanför.

Vanliga frågor om vatten

Första steget till en VA-anslutning är att fylla i blanketten för vatten och avloppsinstallation och skicka in den. Därefter skickas faktura för anläggningsavgift ut, och servisledning med förbindelsepunkt upprättas. Fakturan ska vara betald och vattenmätare ska vara uppsatt innan inkoppling till VA- anläggningen utförs. Vattenmätaren ägs av oss och du kan beställa uppsättning genom att skicka e-post till info@sigtunavatten.se, alternativt telefon 08-409 251 01. Observera att enbart vår personal eller vår entreprenör får hantera ventilen i gatan.

ABVA, allmänna bestämmelser för användandet av Sigtuna kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar samt VA-taxan gäller för alla kunder med abonnemang hos oss.

Blanketten hittar du här.

Läs om vattenmätare och hur du läser av den här.

Spola minst 15 minuter på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Hur du tömmer en bassäng/pool kan du läsa här.

Ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen. Formulär för ägarbyte finns under självservice.

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.