Dagvatten

Dagvatten är avrinnande regn- och smältvatten inom tätorterna. Sigtuna Vatten & Renhållning är en del av Oxunda Vattensamverkan, vars dagvattenpolicy tillämpas i kommunen.

Då mark bebyggs med hus och vägar m.m. ändras regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden. Det kan inte längre infiltrera i mark och bilda grundvatten, utan rinner snabbt bort i form av dagvatten till diken och dagvattenbrunnar innan det rinner vidare till sjöar och vattendrag.

Dagvattnet för med sig de föroreningar som samlas på trafikytor, tätorts- och industriområden (exempelvis tungmetaller, olja och näringsämnen). Vattendrag och sjöar dit dagvattnet avleds blir överbelastade, vilket kan medföra algblomning, igenväxning, syrefattiga bottnar samt förgiftning av vattenlevande växter och djur. Samtidigt påverkas vattenbalansen i områden varifrån regnvatten avleds, vilket vid minskad infiltration kan medföra skador på vegetation och byggnader när grundvattennivån sänks.

För att kompensera för de hårdgjorda ytorna och försöka återskapa vattnets väg behöver dagvatten renas, fördröjas och om möjligt infiltreras. Så kallat lokalt omhändertagande eftersträvas vid all nybyggnation, vilket innebär att hanteringen sker inne på fastigheten. De krav på dagvattenhanteringen som tillämpas i kommunen återfinns bland dokumenten nedan.

Dagvattenledningsnätet i kommunen är ungefär 120 km långt och utöver detta finns en dagvattentunnel som är närmare 4 km samt en mängd diken. Allt dagvatten rinner med självfall. Vi har drygt 20 dagvattenanläggningar för fördröjning och sedimentering av föroreningar.

Vanliga frågor om vatten

Spola minst 15 minuter på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Töm bassängen/poolen på bästa sätt genom att antingen:

  • leda ut det på tomten så att det filtreras ner i marken eller
  • leda det till närmaste dagvattenbrunn

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen i några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta en kemikalie som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

När vattnet är avklorerat kan ett alternativ alltså vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Är detta inte praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet via slang pumpas till närmaste gatubrunn. Kontakta oss om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall.

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvatten är betydligt renare än spillvattnet som leds till Käppalaverket. Hamnar poolvatten med spillvattnet förorenas det i onödan och det kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

Läs mer:

Käppalaverket

Ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen. Formulär för ägarbyte finns under självservice.

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.