Byggvatten

Vid husbyggnation kan du ansluta din fastighet till byggvatten. Allt byggvatten som levereras ska mätas. Var anslutning kan ske avgörs i samråd med oss efter anmälan om byggvatten. En vågrätt placerad konsol för vattenmätare med avstängningsventiler före och efter mätaren ska finnas. Platsen ska vara köldskyddad/uppvärmd.

Kostnad för anslutning och användning av byggvatten framgår av VA-taxan, se avsnitt 11.4 och 12.4.

Observera att avstängningsventilen i gatan endast får hanteras av oss! 

Om ditt ärende gäller Steninge Slottsby eller Sigtuna Stadsängar finns särskild information att hämta längre ner på sidan.

Gör din anmälan om byggvatten i självservice.

Meddela alltid när byggvattnet inte längre används och avetablering har skett!

Vanliga frågor om vatten

Första steget till en VA-anslutning är att fylla i blanketten för vatten och avloppsinstallation och skicka in den. Därefter skickas faktura för anläggningsavgift ut, och servisledning med förbindelsepunkt upprättas. Fakturan ska vara betald och vattenmätare ska vara uppsatt innan inkoppling till VA- anläggningen utförs. Vattenmätaren ägs av oss och du kan beställa uppsättning genom att skicka e-post till info@sigtunavatten.se, alternativt telefon 08-409 251 01. Observera att enbart vår personal eller vår entreprenör får hantera ventilen i gatan.

ABVA, allmänna bestämmelser för användandet av Sigtuna kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar samt VA-taxan gäller för alla kunder med abonnemang hos oss.

Blanketten hittar du här.

Läs om vattenmätare och hur du läser av den här.

Spola minst 15 minuter på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Hur du tömmer en bassäng/pool kan du läsa här.

Ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen. Formulär för ägarbyte finns under självservice.

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.