Lagar och regler

Sigtuna Vatten & Renhållnings verksamhet styrs av ett antal lagar, regler och bestämmelser.

Vatten och avlopp

Lagen om allmänna vattentjänster styr och reglerar verksamheten, länk till lagen finns nedan.

Lokalt för vår kommun gäller “Allmänna bestämmelser för brukande av Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” som förkortat kallas ABVA. Den reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av VA-installationer, vattenmätare, vad man kan förvänta sig av dricksvattnet och vad man inte får släppa ut i avloppet. Kort sagt reglerar ABVA vilka skyldigheter och rättigheter huvudmannen och abonnenten har gentemot varandra.

ABVA kan beställas från kundtjänst, alternativt laddas ner som pdf-fil, se länken nedan.

Ta hand om ditt ledningsnät

Det syns inte, och märks kanske först när det blir problem som stopp i avloppet, vattenläckor eller källaröversvämning. Därför är det lätt att glömma bort vatten- och avloppsledningar, de så kallade serviserna, som är nedgrävda på tomten. Som fastighetsägare är du dock ansvarig för att serviserna fungerar som de ska, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden.

I broschyren Ta hand om ditt ledningsnät nedan får du information om hur du sköter och underhåller ditt ledningsnät. Den beskriver också vad du kan göra för att minska riskerna för vattenläckor och översvämningar.

Bygga om och bygga nytt

Vad du ska tänka på kring VA när du ska bygga om eller bygga nytt kan du läsa om i dokumentet Bygga om och bygga nytt nedan.

Projektering

Konsulter som ska projektera vatten- och avloppsledningar behöver följa de regler som finns i standarden för Sigtuna Vatten & Renhållnings vatten- och avloppsanläggningar, VA-standarden hittar du längre ner på sidan.