Avloppsvatten

Det förorenade spillvattnet från toalett, disk, tvätt och hygien renas i Käppalaverket som ligger i Lidingö kommun.

Avloppsvattnet, drygt 5 miljoner kubikmeter per år, transporteras i kommunens avloppsledningsnät som är ungefär 180 km långt med tillhörande nära 40 st. pumpstationer för vidare transport i ett långt tunnelsystem till Käppalaverket i Lidingö. Där renas avloppsvattnet innan det släpps ut i Östersjön.

På Käppalaförbundets webb finns det mycket matnyttigt att läsa och det går dessutom att boka ett studiebesök. Länken finns nedan.

Använd miljömärkt tvättmedel när du tvättar, det är bäst för naturen. Använd miljömärkta rengöringsmedel och välj även gärna miljömärkt när du köper schampo, tvål och liknande.

Inget av detta ska ner i avloppet:

 • Färgrester och lösningsmedel.
 • Tungmetaller och motoroljor.
 • Cigarettfimpar och snus.
 • Bindor och tamponger.
 • Kondomer.
 • Tops och plastdetaljer.
 • Mediciner.
 • Fett.

Det enda avloppsvatten vi vill ha är från:

 • Toalett
 • Bad och dusch
 • Disk
 • Tvätt

Köksavfallskvarn – nej tack!

BOA- en utredning utförd av Käppala och SÖRAB

Käppalaförbundet tillsammans med SÖRAB färdigställde 2009 en rapport om användandet av KAK, vilken tyder på att miljönyttan inte är så stor som man kan tro. Projektet heter BOA, Biologisk behandling av Organiskt matavfall med hjälp av Avfallskvarnar. Studierna visar att det organiska matavfallet börjar brytas ned redan i ledningsnätet, vilket fräter på ledningarna. När matavfallet väl når avloppsreningsverket, där det ska rötas, har mängden biogas som kan utvinnas minskat så pass att miljönyttan kan ifrågasättas.

Att samla in matavfall i separat brunt kärl är förstahandsvalet och även det mest miljövänliga enligt undersökningar som gjorts. Det insamlade matavfallet blir då både biogas och biogödsel.

Käppalaverket

Den rening av avloppsvatten som i naturen tar tre månader, samma process klaras av i Käppalaverket på ett dygn. Genomsnittligt flöde genom verket är 7 badkar i sekunden. Detta motsvarar ungefär 50 miljoner m³ vatten per år.

Biogas till SL:s bussar

Biogasen från Käppalaverket räcker till att driva ungefär 100 bussar. Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen beräknas minska med ungefär 9 000 ton per år om man kör 100 bussar på biogas i stället för på diesel.

Avloppsslammet

En av Käppalaverkets uppgifter är att återföra avloppsvattnets näringsämnen till jord- och skogsbruk. En stor del av näringsämnena finns i det slam som bildas i reningsverket. Varje år produceras ca. 30 000 ton avvattnat slam, som i stor utsträckning används som växtnäring på åkermark. Slammet från Käppalaverket kontrolleras noggrant och är av god kvalitet, merparten används för jordtillverkning och resterande slam används i jordbruksmark.

Relaterade länkar:

Käppalaförbundet

Vanliga frågor om vatten

Spola minst 15 minuter på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Töm bassängen/poolen på bästa sätt genom att antingen:

 • leda ut det på tomten så att det filtreras ner i marken eller
 • leda det till närmaste dagvattenbrunn

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen i några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta en kemikalie som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

När vattnet är avklorerat kan ett alternativ alltså vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Är detta inte praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet via slang pumpas till närmaste gatubrunn. Kontakta oss om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall.

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvatten är betydligt renare än spillvattnet som leds till Käppalaverket. Hamnar poolvatten med spillvattnet förorenas det i onödan och det kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

Läs mer:

Käppalaverket

Ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen. Formulär för ägarbyte finns under självservice.

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.