Dricksvatten

Världens vanligaste och viktigaste livsmedel.  Samma vatten som vi dricker idag dracks för 56 miljoner år sedan av dinosaurierna. Ur kranarna i Sigtuna kommun rinner vatten av mycket god kvalitet.

Varifrån kommer det allmänna dricksvattnet?

Sigtuna är, tillsammans med 13 andra kommuner i norra Stockholm medlem i kommunförbundet Norrvatten. Norrvatten driver Görvälnverket vid Mälaren, som årligen producerar ungefär 45 miljoner m³ dricksvatten. Läs gärna Norrvattens broschyr ”Från Mälaren via Norrvatten” nedan. Norrvatten sköter även huvudvattenledningsnätet ut till medlemskommunerna, se mer i dokumentet “Att tänka på innan du gräver” nedan.
Mer information om Norrvatten finns på deras webb..

Dricksvattnet i Sigtuna kommun

Sigtuna kommuns ledningsnät är cirka 430 km långt. För att försäkra vattenförsörjningens goda funktion pågår ett kontinuerligt underhålls- och renoveringsarbete. Det finns dygnet runt personal i beredskap för att åtgärda akuta läckor.
Den totala vattenförbrukningen i Sigtuna kommun uppgår till cirka 3,3 miljoner m³ under ett år, eller ca 6 300 liter per minut. 60 procent av vattnet förbrukas i hushållen och resten används inom industri och allmän service.
En person använder i snitt cirka 150 liter vatten per dygn för att laga mat, tvätta, diska, duscha etc. Av detta är det bara cirka 8 liter som används till mat och dryck.

Vattentornet

Vattentornet i Valsta gör att vattnet håller ett lagom tryck hos dig som konsument. Tornet fungerar även som vattenreserv vid kortare avbrott i vattenleveransen.

Var rädd om vattnet!

Det finns två skäl att inte slösa med vatten, för att spara pengar och, framförallt, för att spara miljön. Framförallt bör du hushålla med varmvattenförbrukningen. Uppvärmning av vatten kostar mycket pengar och energiframställningen belastar miljön.

Hur kan jag hushålla med vatten?

  • Duscha snabbt och använd snålspolande munstycke, kom ihåg att stänga av vattnet när du schamponerar håret. Det halverar vattenmängden och kostnaden.
  • Installera snålspolande toaletter och laga läckande kranar. Ett års droppande motsvarar 9 000 liter vatten.
  • Diska inte under rinnande vatten, använd diskpropp eller balja. Skölj i kallt vatten och fyll disk- och tvättmaskin ordentligt.
  • Fyll alltid tvätt- och diskmaskin helt före start.
  • Vattna blommor och trädgårdsland ur egen brunn eller regnvattentunna.
  • Undvik att vattna trädgården mitt på dagen i gassande sol, vattnet avdunstar innan det hinner tränga ned i marken.
  • Att borsta tänderna med rinnande vatten slösar 15 liter i onödan.

Slösa inte med dricksvatten i onödan. Spola däremot  tills det känns kallt och friskt innan det tas till matlagning eller dryck. Detta gäller speciellt om vattnet stått stilla i kranen en tid. Använd inte varmvatten till dryck och matlagning, det är bara kallvatten som är klassat som livsmedel.

Vattenkvalitén

Kontroll av dricksvattnet

Livsmedelverket är den myndighet som sätter gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav. Länk till Livsmedelsverket finns nedan.

Vattenkvalitén provas regelbundet enligt ett omfattande provtagningsprogram. Vattenprover tas från råvattnet Mälaren, i Görvälnverket, vattentornet och hos ett antal konsumenter. Proverna analyseras i Görvälnverkets laboratorium. På Norrvattens webbsida  finns analysresultat att läsa. Vattenprov kan även tas vid klagomål på dricksvattnet för att kontrollera vattenkvalitén. Det går bra för dig som konsument att ringa till Norrvattens laboratorium för att få specialistsvar om dricksvattnet.

Vattnets kemiska egenskaper

Dricksvattnet är medelhårt på gränsen till mjuk (6 dH). Vid tvättmedels- eller diskmedelsdosering ska man dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat. Dricksvattnet är saltfattigt och svagt basiskt. Bakteriehalterna är låga i förhållande till gränsvärdena. Klorhalten (bunden klor) är likaså mycket låg. Fluoridhalten är mycket låg varför den har en mycket begränsad kariesförebyggande verkan.

Vattenmätare

Varje fastighet ska ha en vattenmätare som mäter den aktuella vattenförbrukningen.

Vem ansvarar för vad?

Vattenmätaren ägs och monteras av huvudmannen. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarens placering är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt, att den sitter frostfritt, samt att konsol och avstängningsventiler finns monterade och är i bra skick. Det är fastighetsägaren som ska underhålla konsoll och avstängningsventiler. Mer information om placering av vattenmätare finns i dokumentet längst ner på sidan.

Byte av vattenmätare

Mätarbyten sker var 10:e år för villafastighet. Då tas den befintliga mätaren in för funktionskontroll och samtidigt sätts det upp en annan vattenmätare på mätarplatsen.
I samband med montering installeras en backventil i vattenmätaren för att skydda så att inte orenat vatten från fastigheten kommer ut i det allmänna dricksvattennätet. Läs mer nedan under rubriken Återströmningsskydd.

Återströmningsskydd

I samband med montering installeras en backventil i vattenmätaren för att skydda så att inte orenat vatten från fastigheten kommer ut i det allmänna dricksvattennätet. Läs mer nedan under fliken dricksvattenkvalité.

Fakta om vattenmätaren

Mätaren har ett nummer (identifikation) som står på lockets insida. Det förekommer tre olika mätartyper.

Vad gör jag om jag misstänker att min mätare inte fungerar?

Du kontaktar oss, se kontaktuppgifter längst ner. Vill du att mätaren kontrolleras och det visar sig att det inte var något fel på den får du som fastighetsägare betala undersökningskostnaden enligt gällande taxa. Om det däremot skulle visa sig att din mätare skulle ha registrerat för hög mängd vatten kommer du att kompenseras genom återbetalning.

Tänk på att först kontrollera kranar och toaletter så att inget står och droppar eller rinner.

Så läser du av din vattenmätare

Avläsningskort skickas i oktober varje år ut via brev till alla fastighetsägare. Mätaravläsning kan även lämnas på Mina sidor.

Återströmningsskydd

I enlighet med SS-EN 1717 ska fastighetsägare som brukar det allmänna vattenledningsnätet förse inkommande vattenledning med återströmningsskydd, då risk för återströmning finns. Vid byte av vattenmätare i äldre småhus sätter huvudmannen in en backventil om sådan saknas.

Kravet på återströmningsskydd finns för att skydda kvalitén på dricksvattnet. Vatten från fastigheter ska inte kunna åka ut i det allmänna nätet. Vatten förorenat med bakterier från t.ex. badkar, varmvattenberedare, trädgårdsslangar m.m. kan förorena dricksvattnet om inte återströmningsskydd finns.

Sprinkler

Sigtuna Vatten & Renhållning har enligt lagen om allmänna vattentjänster ingen skyldighet att tillhandahålla vatten för sprinklerförsörjning. Vid sprinkleranslutning rekommenderar vi alltid att tank installeras.

Anledningen till detta är att vi levererar ett livsmedel som måste ha bra kvalitet hela tiden. En sprinkler behöver mycket vatten, vilket ökar hastigheten i ledningsnätet och därmed kan vattenkvalitén försämras.

Läs mer i riktlinjerna för sprinkler nedan.

Vanliga frågor om vatten

Spola minst 15 minuter på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Töm bassängen/poolen på bästa sätt genom att antingen:

  • leda ut det på tomten så att det filtreras ner i marken eller
  • leda det till närmaste dagvattenbrunn

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen i några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta en kemikalie som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

När vattnet är avklorerat kan ett alternativ alltså vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Är detta inte praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet via slang pumpas till närmaste gatubrunn. Kontakta oss om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall.

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvatten är betydligt renare än spillvattnet som leds till Käppalaverket. Hamnar poolvatten med spillvattnet förorenas det i onödan och det kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

Läs mer:

Käppalaverket

Ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen. Formulär för ägarbyte finns under självservice.

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.