Bassäng/Pool

Att fylla poolen

Planera din fyllning för det tar tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med ungefär två kubikmeter per timme.

Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. På så sätt riskerar inte förorenat vatten att hamna i dricksvattennätet.

Att tömma poolen

Vi får ofta frågan om hur man tömmer mindre bassänger och pooler på bästa sätt. Svaret är att man i huvudsak har två möjligheter:

  • Leda ut det på tomten så att det filtreras ner i marken.
  • Leda ut det till närmaste dagvattenbrunn.

 

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta en kemikalie som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.
När vattnet är avklorerat kan ett alternativ vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn.
Kontakta oss om du är osäker på vad som är bäst för dig.

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens dusch, badkar eller motsvarande. Poolvatten är betydligt renare än spillvatten som leds till Käppalaverket. Om poolvatten hamnar med spillvatten förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

Vanliga frågor om vatten

Spola minst 15 minuter på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Töm bassängen/poolen på bästa sätt genom att antingen:

  • leda ut det på tomten så att det filtreras ner i marken eller
  • leda det till närmaste dagvattenbrunn

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen i några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta en kemikalie som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

När vattnet är avklorerat kan ett alternativ alltså vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Är detta inte praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet via slang pumpas till närmaste gatubrunn. Kontakta oss om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall.

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvatten är betydligt renare än spillvattnet som leds till Käppalaverket. Hamnar poolvatten med spillvattnet förorenas det i onödan och det kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

Läs mer:

Käppalaverket

Ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen. Formulär för ägarbyte finns under självservice.

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.