Avfall för företag

Du som är företagare behöver tänka på frågor som handlar om avfall. Här finner du mer information om de lagar och regler som du som företagare behöver följa.

Vad är avfall?

Avfall är alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med, vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallskategorier och avfallsslag finns angivna i avfallsförordningens bilaga 1 och 2, se dokumenten nedan.

Så här ska avfall tas omhand

Enligt EU:s avfallshierarki bör avfall, så långt det är möjligt, tas om hand enligt följande turordning, där det översta behandlingsalternativet bör övervägas i första hand:

 1. Återanvändning.
 2. Materialåtervinning.
 3. Förbränning, kompostering, rötning.
 4. Deponering.

Verksamhetsutövaren är själv skyldig att ombesörja avfallshanteringen. Endast det avfall som är hushållsliknande hämtas av kommunens renhållningsentreprenör.

Hantering av farligt avfall

Allt fast eller flytande avfall som kan skada människor, djur och miljö räknas till farligt avfall.

I många verksamheter uppstår det avfall som är farligt för hälsan och miljön. Det är företagets/verksamhetens ansvar att se till att detta avfall tas om hand på ett rätt och godkänt sätt så att det inte skadar hälsa eller miljö. Läs mer om avfall i länkarna nedan.

Farligt avfall ska alltid förvaras så att eventuellt spill eller läckage inte förorenar mark och vatten eller når spill- och dagvattenledningar. Stora mängder farligt avfall ska därför vara invallade, t. ex. med ett plåtkar, så att skador på miljön minimeras vid läckage eller olyckor. OBS! Tänk på att avfettningsmedel inte får hamna i oljeavskiljaren eftersom oljan då kan passera avskiljaren.

När du hanterar farligt avfall måste du ha rätt kunskaper. Risker för människor och miljö ska förebyggas. Några av de viktigaste kraven vid hantering av farligt avfall är följande:

 • Du får inte minska mängden eller volymen avfall genom att till exempel driva av lösningsmedel, pressa oljefilter eller separera olje- och vattenfas genom att hälla spillolja i oljeavskiljare.
 • Farligt avfall ska förvaras utom räckhåll för människor och så att det inte riskerar att förorena vatten eller mark. I vattenskyddsområden finns särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.
 • Normalt bör du forsla bort avfallet minst en gång per år. Du får inte samla på dig onödigt stora mängder avfall.
 • Avfallsbehållare eller andra förvaringskärl ska vara tydligt märkta med innehåll.
 • Det är naturligtvis också förbjudet att elda farligt avfall.

Producentens ansvar

Producentansvaret omfattar alla företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackade varor eller förpackningar. Detta gäller alla förpackningar, såväl konsument- som transport- och industriförpackningar.

Producentens fem ansvarsområden är att se till att:

 • det finns lämpliga insamlingssystem
 • förbrukarna informeras
 • förpackningarna återvinns
 • naturvårdsverket får rapportering
 • samråd sker med kommunen.

En producent måste ansvara för producentansvaret. Det sker på någon av följande sätt:

 • Producenten har ett eget system som uppfyller de fem ansvarsområdena.
 • Producenten är ansluten till REPA.
 • Producenten har försäkrat sig om att dess leverantörer sköter producentansvaret.

REPA har som uppgift att erbjuda företag en möjlighet att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar. Företag ansluter sig till REPA och betalar förpackningsavgifter, som finansierar insamlingen och återvinningen av förpackningar (se extern länk).
Naturvårdsverket har sammanställt återvinningskraven samt återvinningsnivåerna för förpackningar (se vidare extern länk).

Transporter av avfall

För att transportera avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. Avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd. Tillstånd krävs dock inte för transport av material till återanvändning, då materialet inte är farligt avfall.

Tillstånd och anmälningar som gäller transport av avfall administreras av länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt huvudsäte eller huvudsakliga verksamhet.

Kontakta länsstyrelsen för att ta reda på mer om vad som gäller för transporter av avfall av olika slag.

Brista återvinningscentral

Företag kan lämna sorterat avfall på Brista mot avgift genom att ansöka om företagskort.

Kör du med tjänstebil privat till Brista måste du ansöka om grönt kort.

Abonnemang för verksamheter

Du som driver ett företag måste enligt lag ha ett avfallsabonnemang för hushållsavfall hos Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Hushållsavfall är det avfall som uppkommer och som läggs i sopkorgar inom lokalvården, på kontor, i lokaler, i lunchrum och på toaletter. Det omfattar dock inte det avfall som uppkommer vid produktion.

Driver du café, gatukök, hamburgerbar, konditori, pizzeria, restaurang eller salladsbar måste du även ha en fettavskiljare.

Det finns olika abonnemang för sorterat och osorterat avfall, ansök om abonnemang genom att fylla i formulär för nytt avfallsabonnemang.

Läs mer om avfallstaxan.