VA-plan 2017

VA-plan för Sigtuna kommun antogs av kommunfullmäktige i mars 2017.

Syftet med VA-planering i Sigtuna kommun är att upprätta en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar VA-försörjning i hela kommunen. En kommunal VA-plan ger ett förbättrat stöd vid de avvägningar som görs i översiktsplanen samt annan form av planering så att vattenfrågorna lyfts fram på ett tydligt sätt.

VA-planen utgår från de behov som finns idag och anger vilka åtgärder Sigtuna kommun har för avsikt att utföra för att skapa en hållbar VA-försörjning. Förutom att VA-planen underlättar kommunens egna arbete och handläggning är syftet att den ska göra det enklare för enskilda fastighetsägare att planera sina investeringar i enskilda anläggningar, samt för verksamhetsutövare att planera sin verksamhet.

Nedladdningsbara dokument:

VA-Plan 2017

Vanliga frågor om vatten

Första steget till en VA-anslutning är att fylla i blanketten för vatten och avloppsinstallation och skicka in den. Därefter skickas faktura för anläggningsavgift ut, och servisledning med förbindelsepunkt upprättas. Fakturan ska vara betald och vattenmätare ska vara uppsatt innan inkoppling till VA- anläggningen utförs. Vattenmätaren ägs av oss och du kan beställa uppsättning genom att skicka e-post till info@sigtunavatten.se, alternativt telefon 08-409 251 01. Observera att enbart vår personal eller vår entreprenör får hantera ventilen i gatan.

ABVA, allmänna bestämmelser för användandet av Sigtuna kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar samt VA-taxan gäller för alla kunder med abonnemang hos oss.

Blanketten hittar du här.

Läs om vattenmätare och hur du läser av den här.

Spola minst 15 minuter på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Hur du tömmer en bassäng/pool kan du läsa här.

Ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen. Formulär för ägarbyte finns under självservice.

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.