Avgifter

Abonnent och därmed kund är den som är lagfaren ägare till fastigheten. Det är alltså fastighetsägaren som är betalningsansvarig för VA- och avfallsavgifterna, även om bostaden är uthyrd.

Avgifter Vatten och avlopp

För att täcka nödvändiga kostnader för den allmänna VA-anläggningen i Sigtuna kommun ska ägare av fastigheter betala avgifter enligt gällande taxa.

VA-taxan

VA-taxan höjs från och med 2019-01-01 på grund av nödvändiga ökade kostnader för drift, underhåll och investeringar i VA-anläggningen och för att upprätthålla god kvalitet och ökade miljökrav.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna (engångsavgifter) ska täcka kostnaden för att ansluta en fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Här tas hänsyn till både den nytta som en fastighet har av att vara ansluten till den allmänna VA-anläggningen och de investeringskostnader som anslutningen medför.

Hur stor är anläggningsavgiften?

Anläggningsavgiften för en villa med en tomt på 800 kvm är 195 000 kr. För att läsa mer om hur anläggningsavgiften räknas ut, öppna dokumentet “VA-taxa för Sigtuna kommun 2019” längre ner på sidan.

Brukningsavgifter, periodiska avgifter

Höjningen på brukningsavgiften är i genomsnitt 100 kr/familj och år. En liter vatten kostar i genomsnitt cirka 3 öre. För det priset får du dricksvatten med hög kvalitet levererat till din tappkranen och blir av med avloppsvattnet (både hushållsavloppet och dagvatten från gator och fastigheter) och får det omhändertaget och renat på ett miljöriktigt sätt.

Avgiften ska täcka kostnaderna för att producera och leverera dricksvatten, omhänderta och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator samt underhåll av ledningsnätet.

Avgiften betalas fortlöpande. Brukningsavgiften innehåller två fasta och en rörlig avgift. De fasta avgifterna baseras på vattenmätarstorlek och tomtytans storlek. Den rörliga avgiften beror på förbrukad vattenmängd. Man kan få en reduktion på tomtyteavgiften om fastigheten själv tar hand om sitt dagvatten (regn, snö, dräneringsvatten) på tomtmarken med t. ex. stenkista. Vissa fastigheter kan ha större mätare än nödvändigt installerade och vi vill upplysa om att det då kan vara möjligt att byta ut denna mot en (eller flera parallellkopplade) mindre mätare och på så sätt få en lägre fast avgift. Detta gäller inte för villahushåll då de redan har den minsta mätaren.

Hur stor är årsavgiften?

För ett villahushåll med en tomtyta på 800 kvadratmeter som förbrukar 150 kubikmeter vatten är årskostnaden 4 500 kr.

För att läsa mer om hur årskostnaden räknas ut, öppna dokumentet “VA-taxa för Sigtuna kommun 2019” längre ner på sidan.

Avgifter avfall

Fastighetsägare och tomträttsinnehavare inom kommunen är skyldiga att anmäla hämtning av avfall till Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Grundavgifter

Villa

Villor räknas till kategorin ”småhus”, det vill säga hushåll som är permanentbostäder och har en egen faktura. De får elavfallshämtning två gånger per år och tömning av röd box tre gånger per år. Grundavgiften är 820 kronor per år.

En- och tvåfamiljershus med gemensam behållare

Grundavgiften är 505 kronor per hushåll.

Fritidshus

Den årliga grundavgiften för sophämtningen är 560 kronor per år. Avfall hämtas från fritidshus från 1 maj-30 september.

Flerfamiljshus

Grundavgiften är 505 kronor per hushåll.

Avfallstaxa 2018

Avfallstaxan har reviderats och ny gäller från 2018-01-01, länk till taxan finns längre ner på sidan.

Avgifterna är uppdelade i en rörlig kostnad och en fast grundavgift. Grundavgiften varierar beroende på vilken typ av fastighet du bor i. Den rörliga avgiften beror bland annat på hur ofta och hur mycket avfall som hämtas. Genom att minska på avfallsmängden kan du alltså sänka dina kostnader.