Avfallsplan 2016-2020

Avfallsplan 2016-2020 har följande avsikter:

  • Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen.
  • Ange mål och aktiviteter för minskning av avfallet och ökad återvinning.
  • Långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.

Med nuvarande avfallshantering i kommunen, regionala och nationella miljökvalitetsmål, samt EU:s avfallshierarki som utgångspunkt har mål och åtgärder för avfallshantering arbetats fram. Syftet är att flytta upp avfallet i EU:s avfallshierarki så att mängden avfall som uppstår minskar, samt så att omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och resurshållningssynpunkt.

Avfallsplanen innehåller tre målområden med tre effektmål vardera. För varje effektmål finns ett mätbart mål. För varje målområde anges aktiviteter som visar hur kommunen ska agera för att bidra till att målen nås. Uppföljning av avfallsplanens mål kommer att ske årligen i samband med bokslut och verksamhetsberättelse samt i samband med översyn av avfallsplanen år 2020.

Avfallsplan med bilagor finns nedan. Kontakta oss om du behöver du hjälp med utskrift.

Vanliga frågor om avfall

Om soporna inte är hämtade, avvakta ett dygn och kontakta sedan kundtjänst.

Soporna hämtas mellan 06 och 22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 06 och 22 vardagar varannan vecka.

Sopkärl ska placeras med handtaget åt samma håll som sopbilen lämnade det. Vi har olika sopbilar i olika delar av kommunen, så variationer förekommer.

Placera kärlet max 1,5 m från där bilen kan stanna. Se även till att det inte finns något hinder närmre än 1 m bakom kärlet och att det ska vara en fri höjd på 4 m där kärlet placeras. Har du både matavfall och hushållsavfall ska dessa kärl placeras med minst 75 cm mellanrum.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar hos närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, läs mer i respektive avsnitt

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avfallsavgifterna här.